لیست محصولات

پیچ شیروانی نوک مته ای
نام محصول واحد مدل طول ضخامت قیمت(تومان)
پیچ شیروانی عدد 3/4*14 mm19 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 1*14 mm25 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 11/4*14 mm32 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 11/2*14 mm38 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 2*14 mm50 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 21/2*14 mm63 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی عدد 3*14 mm75 mm65 0 سفارش
پیچ شیروانی 4*14 mm100 0 سفارش