لیست محصولات

پیچ چوب طلایی
نام محصول واحد مدل طول ضخامت قیمت(تومان)
پیچ چوب قراص 7*1/14 3 سانت 3.9 0 سفارش
پیچ چوب قراص 8*1/12 4 سانت 4.2 0 سفارش
پیچ چوب قراص 8*2 5 سانت 4.2 0 سفارش
پیچ چوب قراص 10*2 5 سانت 4.8 0 سفارش
پیچ چوب قراص 10*21/2 6 سانت 4.8 0 سفارش
پیچ چوب قراص 12*21/2 6 سانت 5.5 0 سفارش
پیچ چوب قراص 12*3 7.5 سانت 5.5 0 سفارش
پیچ چوب قراص 14*4 10 سانت 6.5 0 سفارش