لیست محصولات

پیچ استوانه
نام محصول واحد مدل طول ضخامت قیمت(تومان)
پیچ استوانه سرگرد ( چهارسو و دوسو چهارسو ) از 5 میل الی 100 میل از سایز 3 الی 8 0 سفارش
پیچ استوانه سرتحت چهارسو از 5 میل الی 100 میل از سایز 3 الی 10 0 سفارش
پیچ استوانه راهنمادار از 5 میل الی 100 میل از سایز 3 الی 10 0 سفارش
پیچ استوانه واشردار از 5 میل الی 100 میل از سایز 3 الی 10 0 سفارش