لیست محصولات

قلاب و رول بولت
نام محصول واحد مدل طول ضخامت قیمت(تومان)
قلاب ال 40*4 0 سفارش
قلاب ال 65*4 0 سفارش
قلاب ال 75*5 0 سفارش
قلاب ال 90*5 0 سفارش
قلاب ال 100*6 0 سفارش
قلاب اس سایز 3 0 سفارش
قلاب اس سایز 4 0 سفارش
قلاب اس سایز 5 0 سفارش
قلاب اس سایز 6 0 سفارش
قلاب باز 40*3 0 سفارش
قلاب باز 60*5 0 سفارش
قلاب باز 70*5 0 سفارش
قلاب باز 90*5 0 سفارش
قلاب باز 90*5/5 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 6 از 8 سانت به بالا 6 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 8 از 8 سانت به بالا 8 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 10 از 8 سانت به بالا 10 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 12 از 10 سانت به بالا 12 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 14 از 10 سانت به بالا 14 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 16 از 10 سانت به بالا 16 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 18 از 10 سانت به بالا 18 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 20 از 10 سانت به بالا 20 0 سفارش
رول بولت قلافی (غلافی) سایز 22 از 10 سانت به بالا 22 0 سفارش
رول بولت سقفی سایز 6 6 0 سفارش
رول بولت سقفی سایز 8 8 0 سفارش
رول بولت سقفی سایز 10 10 0 سفارش
رول بولت سقفی سایز 12 12 0 سفارش